ziticq

小卡布

广东省 字体设计师
  发私信

关闭

还能输入140个字 

字体练习-(商业/实验)

原创作品  字体专辑       发布时间:2019-03-09     © 版权       举报

请输入举报理由

5787 9 6

整理了近期的字体设计 商业字体LOGO 字体的手写尝试 字体的图形化实验 字体的合体(屡试不爽) 最后就是要出来多做做梦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 6